Zhromaždenie delegátov

Predstavenstvo družstva v zmysle Článku 48 stanov družstva zvoláva rokovanie

z h r o m a ž d e n i a    d e l e g á t o v

Stavebného bytového družstva so sídlom Jesenského 1347, Kysucké Nové Mesto, 024 04, ktoré sa uskutoční dňa                

23.05.2024 ( štvrtok )  o 16,00 hod.

v zasadačke sídla družstva

 Program rokovania zhromaždenia delegátov:                                         

 1. Otvorenie rokovania zhromaždenia delegátov, zistenie uznášaniaschopnosti schôdze.
 2. Voľba pracovných orgánov zhromaždenia delegátov (mandátovej a návrhovej komisie, dvoch overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa).
 3. Schválenie programu rokovania zhromaždenia delegátov.
 4. Správa o plnení uznesení zo zhromaždení delegátov ku dňu 02.2024.
 5. Správa kontrolnej komisie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023 a k návrhu predstavenstva k rozdeleniu zisku z hospodárenia za rok 2023.
 6. Schválenie výsledku z hospodárenia a rozdelenia zisku za rok 2023.
 7. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023.
 8. Schválenie výročnej správy za rok 2023.
 9. Schválenie spresneného finančného plánu na rok 2024.
 10. Schválenie plánu práce KK na rok 2024.
 11. Informácia – Vyhláška č. 503/2022 Z.z. rozpočítavanie teplej vody, kúrenia – zmeny, elektrika v BD – spoločné priestory, prebiehajúce investičné akcie.
 12. Rôzne.
 13. Diskusia
 14. Záver.

Poznámky: Uznesenia budú prijímané priebežne v rámci rokovania príslušného bodu programu.

V prípade, že zhromaždenie delegátov v určenom čase nebude uznášaniaschopné, v zmysle Čl. 48 ods. 5 stanov bude sa o hodinu neskôr, po určenom čase, konať náhradné zhromaždenie delegátov.

S pozdravom                                                                                     Ing. František Fulek, v.r.

predseda predstavenstva

Posted in Oznamy | Leave a comment

Emisie skleníkových plynov

Informácie podľa vyhlášky 503/2022 §11 odst.2b a odst. 8

Emisie skleníkových plynov

Posted in Oznamy | Leave a comment

Usmernenie pri výmene vykurovacích telies, termostatických ventilov, armatúr a plynových kotlov za kondenzačné v bytoch a nebytových priestoroch.

Usmernenie pri výmene vykurovacích telies, termostatických ventilov a armatúr v bytoch a NP domov.

Usmernenie pri výmene plynových kotlov za kondenzačné v bytoch a NP domov.

Posted in Oznamy | Leave a comment

WEB Portal od 1.7.2021

Od 1.7.2021 dodávateľ IS fa. Anasoft spúšťa upgrade portálu  „POSCHODOCH“ . 

Ide o vynovený informačný portál služieb pre zákazníkov systému DOMUS, s napojením na ich údajovú databázu o užívateľoch bytov a nebytových priestorov. Webový portál “poschodoch.sk” sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich obyvateľov (vlastníkov alebo nájomcov). Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného správcom SBD.

Každý užívateľ prihlásený na WebPortal má prístup k prezeraniu výstupných zostáv za svoje byty a nebytové priestory. Nie je potrebné nikam chodiť, nikomu volať a priamo z pohodlia domova je možnosť získať informácie o aktuálnom zálohovom predpise, zrealizovaných platbách, upomienkach, ročnom vyúčtovaní  a o ďalších informáciách.

Prihlasovanie do portálu sa vykoná pomocou prístupového loginu a hesla.

ZMENA v prihlasovaní :

Login : Váš email, ktorý ste definovali pri prvej registrácii do portálu

napr.    jozo@gmail.com

Heslo : ostáva nezmenené  ( ak nespĺňa podmienku  8 znakov obsahujúcich  veľké, malé písmena, číslice) je potrebné definovať nové heslo.

Tým je zabezpečené, že vlastník, resp. nájomca alebo domový funkcionár vidí iba údaje o svojom byte, dome.

Daná služba je spoplatnená sadzbou podľa platného Sadzobníka príspevkov a poplatkov SBD. Sú to užívatelia (vlastníci bytov) , ktorí aj použijú registračný kód na vytvorenie konta na  “poschodoch.sk”

POSTUP :

Vytvorenie účtu vzniká okamihom úspešného vykonania všetkých krokov registrácie na nasledujúce portály:

 1. Zadaním platného registračného kódu užívateľom
 2. Vyjadrením súhlasu so znením týchto podmienok prevádzkovateľa Portálu
 3. Vyjadrením súhlasu so znením Podmienky poskytovateľa
 4. Akceptácia cien za poskytovanie údajov poskytovateľovi
 5. Zvolenie a spôsob vytvorenia účtu buď prostredníctvom zvoleného funkčného e-mailu, ktorý a heslo, alebo prostredníctvom prihlásenia sa cez konto v službe Facebook alebo v službe Google
 6. Poskytovanie mobilného telefónneho čísla a aktivácia konta uvádza správny aktívny kód zo zaslanej SMS v prípade účtu prostredníctvom zvoleného e-mailu slúži aj uvedenie správneho aktívneho kódu zo zaslaného e-mailu.

Pridanie registračného kódu vzniká okamihom úspešného vykonania všetkých krokov pridávania registračných kódov na portáli nasledovne:

 1. Zadaním platného, ​​registračného kódu užívateľom
 2. Vyjadrením súhlasu so znením týchto podmienok poskytovateľa
 3. Akceptácia cien za poskytovanie údajov poskytovateľovi

Potrebný registračný kód si užívateľ nájde v ročnom vyúčtovaní (1 strana dolu) alebo v predpise , ktorý je platný od 1.7.2021 a je súčasťou doručeného ročného vyúčtovania (na strane dolu).

Domoví funkcionári – predsedovia samospráv dostanú registračné kódy od správcu v listovej podobe na požiadanie od Ing. Fabčina, RD , tel: 0905 728 661. Postup registrácie je obdobný ako v predchádzajúcom prípade. Táto služba je bezplatná.

Správca SBD

Posted in Oznamy | Leave a comment

Oznam pre vlastníkov bytov a NP ohľadom zvýšenej trestnej činnosti v KNM.

Tunajším Obvodným oddelením Policajného zboru Kysucké Nové Mesto boli v ostatnom čase zaznamenané prípady krádeží vecí z bytov, z rodinných domov, rekreačných chát, pivníc a motorových vozidiel v meste Kysucké Nové Mesto, no najmä krádeží bicyklov z pivníc bytových domov.

Preto upozorňujeme vlastníkov bytov a NP v objektoch, ktoré spravujeme, aby svojím prístupom a konaním pomohli predchádzať k páchaniu trestnej činnosti.

V dokumente upozorňujeme na dodržiavanie opatrení.

Oznam o trestnej činnosti v objektoch SBD

Správca SBD

Posted in Oznamy | Leave a comment

Vážení vlastníci bytov a NP, zástupcovia vlastníkov, od 1.2.2020 nadobudla platnosť novela zákona č.182/1993 o vlastníctve bytov a NP.

Správca informuje  zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov o novele zákona č. 476/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.2.2020..

 Prikladáme  aktuálne znenie zákona č.182/1993 a novelu č. 476/2019

 https://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-182

476_2019 Z.z. – novela

Správca

Posted in Oznamy | Leave a comment

Usmernenie k plošnému odvzdušneniu vykurovacieho systému v bytových domoch v správe SBD

Z dôvodu hlásenia opakujúcich sa nedokurovaní vo viacerých bytoch a nebytových priestoroch po rekonštrukcií primárnych rozvodov tepla a inštalácií kompaktných odovzdávacích staníc tepla (ďalej KOST), správca vydáva usmernenie, v ktorom je uvedený postup pri zabezpečení odvzdušnenia vykurovacieho systému.

Správca SBD

Usmernenie-plošné odvzdušnenie ÚK

Posted in Oznamy | Leave a comment

Informácia – drobné nákupy materiálu.

Drobné nákupy materiálu, ktoré predkladáte na SBD k vyúčtovaniu na základe žiadanky potvrdenej domovníkom, prípadne predsedom samosprávy a pokladničným dokladom s uvedeným dátumom nákupu, žiadame vyúčtovať najneskôr do 1 mesiaca od dátumu nákupu v pokladni SBD.

Posted in Oznamy | Leave a comment

Zmena sadzby elektriny v spoločných priestoroch – usmernenie.

Domovníci_usmernenie k zmene sadzby elektriny_TÚ_

Čestné prehlásenie_ind.vlastníci

Vlastníci1 spoločné vyhlásenie_vlastníci

Posted in Oznamy | Leave a comment