Žiadosť o zmenu počtu osôbŽiadateľ (nájomca alebo vlastník bytu): ...................................................................................................

Adresa: .....................................................................................................................................................

Žiadam o zmenu v počte osôb z ............. na ............, s platnosťou od prvého dňa nasledujúceho

 mesiaca po doručení do SBD KNM, z dôvodu ......................................................................................V ..................................., dňa .....................


 

....................................................

 

 

podpis žiadateľa