Ohlásenie stavebných úprav

Vzor ohlásenia

Ohlásenie stavených úprav – vzor

Prílohy:

 • Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe ( List vlastníctva alebo iné právo k stavbe ).
 • Kópia z katastrálnej mapy.
 • Jednoduchá projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach, ktorá obsahuje vyznačenie jestvujúceho stavu stavby a navrhované stavebné úpravy.
 • V prípade, že stavebné úpravy sa navrhujú v nosných konštrukciách ( zvislých, vodorovných) dokumentácia bude doplnená o posúdenie odborne spôsobilej osoby – autorizovaného stavebného inžiniera statika.
 • Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, Stanovisko štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu, alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovom chránenom území.
 • Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, ak ide o stavebné úpravy uskutočňované svojpomocou.
 • Doklad spracovateľa dokumentácie o príslušnom odbornom vzdelaní, okrem autorizovaného projektanta.
 • Súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby<
  • vežový dom – nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov a nájomníkov z domu
  • u viac vchodového domu – nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov a nájomníkov z daného vchodu.

Upozornenie

Stavebnú úpravu je možné začať realizovať až po doručení písomného oznámenia mesta, že proti nej nemá námietky.

§ 105 SZ – Priestupku sa dopustí a pokutu do 332 Eur sa potresce ten stavebník, ktorý uskutočňuje stavebnú úpravu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním.

§ 106 SZ – Správneho deliktu sa dopustí a pokutou do 13 278 Eur sa potresce ten stavebník ( právnická osoba ), ktorá uskutočňuje stavebnú úpravu, ktorú treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním.