Úspora spotreby tepelnej energie

Úspora spotreby tepelnej energie pri vykurovaní bytových domov sa môže uskutočniť niekoľkými základnými spôsobmi:

 • Vyregulovaním vykurovacej sústavy
 • Inštaláciou meračov tepla
 • Zabráneniu únikov tepelnej energie – zateplením
 • Vyregulovaním vykurovacej sústavy

Vyregulovaním vykurovacej sústavy

Úlohou hydraulického vyváženia je:

 1. odstrániť rozdiely medzi nedokurovanými miestnosťami a vytvoriť podmienky na dosiahnutie rovnakej teploty vo všetkých miestnostiach, zlepšiť tepelnú pohodu v miestnostiach, kde funkčnosť vykurovacej sústavy bola nedostatočná
 2. vytvoriť podmienky pre reguláciu spotreby tepla tak, aby teplo ušetrené jedným radiátorom nebolo natláčané do okolitých radiátorov, ale aby sa táto úspora prejavila aj v spotrebe domu, umožniť racionálne využívanie tepla – spotrebovať toľko tepla, koľko odberateľ považuje za účelné.

Základnými prostriedkami na hydraulické vyváženie sú vysokoodporové ventily, ktoré treba namontovať na všetky radiátory a regulátory diferenčného tlaku, ktoré treba namontovať na rozvodoch. Radiátorový ventil má vyvažovaciu funkciu voči vykurovacej sústave, a preto nie je príslušenstvom bytu, ale príslušenstvom spoločnej vykurovacej sústavy.

Zákon o energetike č. 70/1998 Z. z. v pôvodnom znení predpisoval v § 36 priamemu odberateľovi tepla:

 • b: vybaviť vykurovaciu sústavu automatickou reguláciou parametrov teplonosnej látky na každom spotrebiči v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb,
 • c: udržiavať hydraulicky vyváženú sústavu tepelných zariadení.

Pri novelizácii zákona o energetike zákonom č. 208/2002 Z .z. bol zrušený pôvodný odsek b, odsek c zostal v platnosti, to znamená:

 • funkciu hydraulického vyváženia plní vysokoodporový radiátorový ventil, povinnosť hydraulického vyváženia aj po novelizácii zákona trvá, to znamená, že montáž radiátorových vysokoodporových ventilov je nutná,
 • zariadením na automatickú reguláciu podľa teploty v miestnosti je termostatická hlavica, z uvedeného vyplýva, že pri novelizácii zákona o energetike bola vypustená povinná montáž termostatických hlavíc.

Hydraulické vyváženie s termostatickými ventilmi je účinnou zbraňou proti natláčaniu nechceného tepla. Termostatické ventily vytvoria podmienky pre úsporu tepla, ale úspora je závislá od toho, akým spôsobom sú používané. Závisí len od užívateľov bytov, koľko tepla do svojho domu pustia a od ich vôle neplytvať teplom.

Inštaláciou meračov tepla

Náklady za vykurovanie sú vyššie, ako ostatné náklady na užívanie bytu a je tu teda aj možnosť najväčších úspor. Najúčinnejším spôsobom, ako motivovať k úsporám, je meranie spotreby a platenie za vykurovanie podľa spotreby. O meraní dodávky tepla pre byty a o montáži meračov tepla hovorí ods. 4 §18 zákona č. 657/2004 o tepelnej energetike, a vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodujú na schôdzi vlastníkov nadpolovičnou väčšinou podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Spôsob rozpočítania nákladov za teplo na vykurovanie ustanovuje vyhláška č. 630/2005.

Pre meranie a rozpočítanie spotreby tepla je možné použiť pomerné rozpočítavanie podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov umiestnených na radiátore alebo pomerné meranie meračmi pred bytom. Za fakturačným meradlom umiestneným na päte bytového domu však musia byť osadené meradlá rovnakého typu. Bez ohľadu na typ osadených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov, ich osadením sa náklady na vykurovanie znížia v priemere o 20% za bytový dom oproti pôvodnému stavu. Táto úspora je priemerná, v bytovom dome bývajú byty s vyššou spotrebou a byty s nižšou spotrebou. Ten kto šetrí môže ušetriť aj viac ako 20% oproti pôvodnému stavu.

Zabráneniu únikov tepelnej energie – zateplením

Úniky tepelnej energie v panelákových bytoch postavených v rokoch 1975 – 1985 sú hlavne cez strešný plášť, obvodový plášť, okná a dvere.

 1. okná a iné oknové konštrukcie – cca 50 %
 2. obvodový plášť – cca 30 %
 3. strešný plášť – cca 10 %

1. Okná

Problémy s netesnosťou okien a dverí ako aj ich celkovou kvalitou pozná každý ich užívateľ. Plastové okná sa stali populárnymi za ich nižšiu cenu a prijateľný vzhľad, ale v súčasnosti sú cenovo dostupné aj drevené EURO okná. Ich cena už nie je diametrálne odlišná v porovnaní s plastovými oknami.

Pri výmene okien netreba zabúdať ani na výmenu okien na chodbách a schodištiach, ktoré nie sú konštrukčne tepelne odizolované od bytových jednotiek. Problémovým miestom únikov tepelnej energie sú aj lodžie a balkóny. Riešenie pre tento problém ponúka uzatvorenie ich priestoru konštrukciou s výplňou. Obyvatelia panelákových bytov riešia uzatvorenie priestorov balkónov a lodžií svojpomocne rôznymi materiálmi. Väčšinou sú však použité nevhodné materiály, čím nie je dosiahnutý očakávaný termoizolačný efekt, za krátky čas je systém nefunkčný a v neposlednom rade pri individuálnom riešení spomínaného uzatvorenia dochádza aj k narušeniu vonkajšieho vzhľadu paneláku. Pri realizovaní zasklenia lodžie alebo balkóna netreba zabúdať na súlad s § 11 zákona 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov a súlad so stavebným zákonom.

2. Obvodový plášť

Na zateplenie obvodového plášťa sa používajú najčastejšie kontaktné zatepľovacie systémy.
Dodatočným zateplením obvodového plášťa je teoreticky možná úspora v rozmedzí od 50 % do 75 %. V tomto prípade je zaujímavé odstránenie systémových porúch panelových domov, niektoré poruchy sa dajú odstrániť práve zateplením časti alebo celého obvodového plášťa, kde sa dá získať dotácia zo Štátneho fondu rozvoja bývania až do výšky 50% obstarávacích nákladov alebo 16,50 Eur na m2 podlahovej plochy bytov (Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania, www.build.gov.sk).

Postup pri dodatočnom zateplení bytového domu

 • Vypracovanie projektu komplexného zateplenia bytového domu s odstránením systémových porúch (ak bytový dom tieto poruchy má), projekt obsahuje všetky náležitosti potrebné pre stavebné povolenie a pre podanie žiadosti o poskytnutie dotácie.
 • Výber dodávateľa zateplenia bytového domu (ak sa jedná zároveň o odstránenie systémovej poruchy, musí mať dodávateľ licenciu udelenú Technickým skúšobným ústavom stavebným).

Všetky kroky musia byť odsúhlasené vlastníkmi na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v súlade so zákonom 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

3. Strešný plášť

Strešné plášte boli realizované z nekvalitných materiálov, a tým, že strechy sú rovné, stretávame sa s problémom zatekania striech, čo poznajú hlavne obyvatelia vrchných bytov. Jednoduchým “riešením” bolo a, žiaľ, aj je “fľakovanie” striech. Väčšinou sa tým odstráni zatekanie. Životnosť tohto postupu je však nízka. Nerieši tepelnú izoláciu striech a v neposlednom rade môže pri neustálom nanášaní vrstiev na seba dôjsť aj k preťaženiu konštrukcie strechy. Je podstatne výhodnejšie odstrániť pôvodné vrstvy strešného plášťa, použiť kvalitné tepelnoizolačné a hydroizolačné materiály s vyššou životnosťou, a tým zvýšiť návratnosť použitých finančných prostriedkov.

Na našom trhu je dostupné veľké množstvo kvalitných materiálov na zabránenie únikov tepelnej energie. Dôležitá je odborná práca s nimi, a preto je nevyhnutné nešetriť čas na výber vhodného realizátora, ktorý zabezpečí kvalitu a potrebné záruky. Pre tepelnú pohodu v bytoch je zaujímavé zateplenie podhľadov neobývaného 1. nadzemného podlažia.

Odporúčame komplexné riešenia na zabránenie únikov tepelnej energie od výmeny okien, zateplenia fasád a strechy, zateplenie stropov suterénu až po uzatvorenie priestoru lodžií a balkónov.