Stavebné úpravy v byte

Stavebné úpravy v byte nájomcom, alebo vlastníkom bytu.

Podmienky povoľovania stavieb, ich zmeny a udržiavacie práce sú upravené v § 54 až 58 – zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) č. 50/1976 v znení zmien a doplnkov.

V prípade nájomcov družstevného bytu podmienky udržiavacích prác stavebných úprav podľa 694 Občianskeho zákonníka nesmie nájomca vykonávať stavebné úpravy, ani inú podstatnú zmenu v byte, bez súhlasu bytového družstva, a to ani na svoje náklady.

Vlastník bytu a nebytového priestoru v zmysle zákona č. 367/2004 Z.z. nesmie vykonávať stavebné úpravy bez súhlasu správcu, a bez súhlasu väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

V snahe o vylepšenie svojho bývania nájomcovia, resp. vlastníci bytov – fyzické osoby, okrem dovolených zásahov, majú záujem robiť i také zmeny, ktoré bez súhlasu orgánov činných v stavebnom konaní, nie je možné vykonávať.

U vlastníkov bytov pre úpravy a udržiavacie práce platí ustanovenie § 11 ods.4, zákona č. 367/2004 Z.z., podľa ktorého vlastník bytu nemôže vykonávať úpravy v byte, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo by menil vzhľad domu.