Zásahy do nosných konštrukcií

Nosnú konštrukciu panelového domu tvoria základy, nosné steny, stropné konštrukcie ( niekedy aj obvodový plášť ) a spoje medzi týmito prvkami objektu.

Nosná konštrukcia zabezpečuje stabilitu celého objektu a bezpečné prenesenie zvislého a vodorovného zaťaženia do základovej pôdy.

Nosná konštrukcia slúži všetkým užívateľom bytového domu a všetci vlastníci bytov sú jej spoluvlastníkmi. Stavebné úpravy, ktorými sa zasahuje do nosných konštrukcií vyžadujú v zmysle § 55 Zákona č. 50/1976 stavebné povolenie.

Účastníkmi stavebného konania pre vydanie stavebného povolenia v bytovom dome sú všetci spoluvlastníci.

Stavebnou úpravou, ktorou sa zasahuje do nosných konštrukcií je napríklad: nadstavba, prístavba, vstavba, zmena zaťaženia, zásahy, ktoré menia statické pôsobenie nosnej konštrukcie.- zmena otvorov v nosných stenách a stropoch.

Takýmito úpravami sú napríklad: výmena ľahkých stien bytového jadra za ťažké silikátové; výmena povlakových krytín za keramické; vytvorenie nového alebo zväčšenie pôvodného dverného otvoru v nosnej stene; zmena zaťaženia zmenou spôsobu užívania ( byt – kancelária ).

Akýkoľvek zásah do nosnej konštrukcie panelového domu vyžaduje statické posúdenie jeho vplyvu na celú nosnú konštrukciu !

Statické posúdenie môže byť vypracované len oprávneným inžinierom s preukázanou odbornou spôsobilosťou v kategórii statika a dynamika stavieb.

Vytvorenie nového otvoru v nosnej stene sa prejavuje v zvýšení statického namáhania aj na úplne iných miestach nosnej konštrukcie ako bol tento otvor realizovaný.

Nutným podkladom pre statické posúdenie zásahu do nosnej konštrukcie je komplexný prieskum celého objektu ( všetkých bytov ) z pohľadu predchádzajúcich zásahov do nosnej konštrukcie. Prehliadku by mal vykonať spracovateľ statického výpočtu !

Statické posúdenie musí byť vypracované minimálne na celú nosnú stenu. Nepostačuje len výpočet nadpražia nového ( zväčšeného ) otvoru.