Rekonštrukcia bytového jadra

1. Požiadavky na inštalačné jadro

Inštalačné jadro, umiestnené v inštalačnom priestore ( šachte ) bytového jadra, sústreďuje zvislé sanitárne rozvody ( vodovod, kanalizácia, plynovod ), bytové prípojky s uzávermi a meracie zariadenia do jedného prefabrikátu. Riešenie inštalačného jadra, predovšetkým pôdorysné rozmery a vstupný otvor, musia zabezpečiť spoľahlivé a bezpečné umiestnenie všetkých sanitárnych rozvodov, uzáverov a meracích zariadení, ako aj ich kontrolu a manipuláciu s nimi počas ich užívania. Súčasne musí spĺňať podmienky zdravotnej nezávadnosti ( hygiena, hlučnosť), požiarnej bezpečnosti a ochrany pred nebezpečným dotykom elektrických zariadení ( uzemnenie na vodovod ). Pri obnove jestvujúceho inštalačného jadra a sanitárnych rozvodov v ňom sa navrhne a zrealizuje také technické riešenie, ktoré primerane spĺňa podmienky v súčasnosti platných technických noriem, záväzných aj doporučených.

2. Vnútorný vodovod

Z ustanovení záväznej STN 73 6660 – Vnútorné rozvody, je pre obnovu rozvodov, armatúr a meracích zariadení v inštalačných šachtách bytových jadier potrebné dodržať tieto zásady:

 • potrubie má byť prístupné pre montáž, izolovanie a výmenu;
 • pri prestupe vodovodného potrubia stavebnou konštrukciou treba zabrániť pevnému spojeniu s touto konštrukciou, napr. uložením do chráničky;
 • na vnútornom vodovode sa môžu použiť len armatúry, ktoré nespôsobujú tlakové rázy a vibrácie;
 • voľne vedené potrubie pitnej vody v teplom alebo vykurovanom prostredí a vedené súbežne s rozvodom TÚV sa musí zabezpečiť proti otepľovaniu tepelnou izoláciou;
 • pre vnútorný vodovod v inštalačnej šachte možno použiť potrubie:
  • oceľové závitové pozinkované,
  • medené,
  • z plastov.
 • hluk a vibrácie vznikajúce prúdením vody je nutné obmedziť návrhom a vyhotovením vodovodu ( uvedením, uložením, upevnením, odvzdušnením a kompenzáciou potrubí, dimenzovaním potrubia na doporučenú rýchlosť ) tak, aby hladina hluku neprekročila najvyššie povolené hodnoty určené STN 73 0531 – Ochrana proti hluku v pozemných stavbách;
 • usporiadanie vnútorných rozvodov ( včítane svetlosti potrubia ) má byť navrhnuté tak, aby neúmerným zdržaním vody v potrubí nenastalo zhoršenie jej kvality;
 • vodomery musia byť namontované na miesta, kde sú ľahko prístupné pre odčítanie, údržbu a demontáž. Pri montáži treba dbať, aby bol vodomer osadený v smere toku a vo vodorovnej polohe tak, aby os mechanizmu bola vždy zvislá;
 • ďalšie potrubie za vodomerom musí byť v polohe stúpacej alebo vodorovnej, tak aby bol vodomer vždy vyplnený vodou a tým zamedzená možnosť nazhromaždenia vzduchu vo vodomere. Pri nedodržaní týchto parametrov nie je zaručená presnosť vodomeru;
 • za vodomerom musí byť inštalovaný mechanický filter ( môže byť súčasťou redukčnej alebo inej armatúry). Tento chráni automaticky ovládané armatúry ( napr. ventil v bytovej práčke, termostatické a jednopákové výtokové batérie pred skorým opotrebením;
 • potrubia z plastov musia vyhovovať týmto výpočtovým hodnotám:
  • životnosť 50 rokov,
  • stála prevádzková teplota 70°C,
  • stály prevádzkový tlak 1 MPa,
 • pre vnútorný vodovod sa môžu použiť len ucelené potrubné systémy ( rúry, tvarovky, technológia spájaniam uloženie, ochrana potrubia ), ktoré sú schválené a certifikované podľa osobitných predpisov;
 • vnútorný vodovod sa s ochranným vedením silnoprúdových zariadení prepája podľa STN 33 2010;
 • ochrana pred nebezpečným dotykom v kúpeľniach musí zodpovedať STN 33 2135-1. Okrem základného stupňa ochrany sa musia pospájať všetky vodivé predmety, ktorých sa možno dotýkať.

3. Vnútorná kanalizácia

V rámci obnovy kanalizácie prichádzajú do úvahy prevažne plastové potrubia, odpadové potrubia je možné zostavovať aj z bezhrdlových rúr z koróziivzdornej ocele alebo špeciálnej liatiny;

 • pripájacie potrubia môžu byť z PE, PP alebo PVC. Pri použití PP a PVC nevznikajú problémy pri napojení pripájacieho potrubia na splaškové odpadové potrubie, pretože pri použití vyrábaných odbočiek sa vylúči nežiaduce prúdenie odpadovej vody;
 • splaškové odpadové potrubie má vzhľadom na pripojenia záchodových mís svetlosť 100 mm, pri použití plastu vonkajší priemer 110 mm.

4. Domáci plynovod

Plynovody je možné viesť bytovými a inštalačnými jadrami ak riešenie vyhovuje STN 730802 – Požiarna bezpečnosť stavieb;

 • v miestach, kde by plynovod mohol prísť do styku s účinkami spôsobujúcimi koróziou ( prestupy cez stropy v inšt. šachtách ) musí byť v mieste prestupu chránený proti korózii uložením do chráničky. Potrubie sa pred uložením do chráničky opatrí náterom proti korózii. Ochranná rúrka musí byť z oboch strán utesnená. Ochranná rúrka musí presahovať miesto prechodu z oboch strán najmenej 10 mm. Potrubie v mieste prechodu nesmie mať rozoberateľný spoj;
 • pre plynovod sa použijú potrubia z materiálu ( oceľové potrubie čierne );
 • plynovody sa spojujú prednostne zvarovaním. Závitové spoje sa do poručuje obmedziť na nevyhnutne potrebný počet ( na plynomeroch a spotrebičoch );
 • ako uzávery sa použijú plynové kohúty ( kohúty guľové ).

5. Krycia stena inštalačnej šachty

Bytové jadro musí po vyčerpaní fyzickej životnosti jednotlivých prvkov umožniť ich ľahkú výmenu. Inštalačná šachta ako priestor, v ktorom sú sústredené distribučné rozvody vody a plynu, kanalizačné a vetracie potrubia včítane bytových prípojok ako aj meračov spotreby pitnej a teplej úžitkovej vody i plynu, prípadne aj el. rozvodov vetracích zariadení, musí byť vytvorená z takých konštrukcií a materiálov, ktoré budú spĺňať aj požiadavky z hľadiska ochrany proti hluku a protipožiarnej ochrany. Obalová konštrukcia musí byť riešená aspoň z jednej strany tak, aby bolo možné v priebehu užívania vykonať prípadné zásahy na odstránenie havarijných stavov a najmä výmenu nefunkčných bytových uzáverov a meračov po uplynutí doby na ich overenie.

Vzhľadom na uvedené požiadavky je potrebné riešiť konštrukciu krycej steny inštalačnej šachty z materiálov a konštrukčných prvkov, ktoré umožnia priamy prístup k uzáverom a meračom cez otvárateľné, resp. odnímateľné vstupné dvierka a prístup k rozvodom cez ľahko vyberateľnú kryciu stenu. Takýmto požiadavkám v súčasnosti najlepšie vyhovujú sadrokartónové dosky ( pre vlhké prostredie ), upevnené na nosnom ráme inštalačného bloku. Sadrokartón je vhodným podkladom aj pre obkladový keramický materiál.

6. Predbežný súhlas vydaný družstvom

Správca – SBD Kysucké Nové Mesto na základe predloženej žiadosti na rekonštrukciu bytového jadra vydá žiadateľovi – stavebníkovi iba predbežný súhlas, ktorý slúži ako doklad pre vybavenie ohlasovacej povinnosti na Mestskom úrade Kysucké Nové Mesto ( viď vzor ohlasovacej povinnosti).

Ak Mestský úrad Kysucké Nové Mesto určí, že stavebná úprava zasahuje do nosných konštrukcií a ohrozuje stabilitu stavby, resp. požiarnu bezpečnosť stavby, žiadateľ; – stavebník si bude musieť vybaviť stavebné povolenie. Pre posúdenie žiadostí bytovým družstvom je potrebné, aby žiadosť obsahovala tieto doklady:

 • jednoduchú projektovú dokumentáciu,
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, ak ide o stavebné úpravy uskutočňované svojpomocne;
 • doklad spracovateľa dokumentácie o odbornom vzdelaní, okrem autorizovaného projektanta;.
 • súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov a nájomníkov v dome (vežový dom) resp. z daného vchodu ( viac vchodový dom);